Salgs- og leveringsbetingelser

ALMINDELIGE BETINGELSER

1. EJENDOMSFORHOLD
Sælgerfirmaet ejer den købte bil indtil hele købesummen med renter og omkostninger er betalt.

2. LEVERING – FORSINKELSE
Såfremt levering af det købte forsinkes på grund af krig, jordskælv, strejke, lockout eller anden udenfor sælgerfirmaets råden værende hindring, såsom forsinket transport, utilstrækkelig levering, forlænges leveringsfristen med 30 dage, og køberen kan ikke gøre krav på nogen erstatning, men er forpligtet til at modtage det købte, medmindre køberen har betinget sig levering nøjagtig til bestemt tid. Køber kan, når levering ikke kan ske til aftalt tid, hæve købet, hvis sælgerfirmaet ikke efter påkrav leverer det købte inden udløbet af en af køberen fastsat rimelig frist.

3. FORSIKRING
Ved køb med ejendomsforbehold er køber forpligtet til at tegne kaskoforsikring og give forsikringsselskabet oplysning om det købtes anvendelse. Forsikringssummen skal til enhver tid dække handelsværdien. Køber er forpligtet til at underskrive en finansieringsdeklaration. Størrelsen af forsikringsomkostninger (præmie) oplyses i henhold til lov om kreditaftaler.

4. AFGIFTSÆNDRINGER

4.1 Såfremt der efter aftalens indgåelse sker ændringer vedrørende afgifter eller lignende ydelser, der skal betales i anledning af bilens salg og/eller registrering, skal den i slutsedlen anførte kontantpris, hvis ikke andet er aftalt, reguleres tilsvarende op eller ned.

4.2 Er der i slutsedlen alene anført en samlet byttepris for forhandlerens salg af en bil og køb af en anden, er parterne frigjort fra nærværende slutseddel i tilfælde af afgiftsændringer. Eventuelt bestilt ekstraudstyr afregnes dog efter dagspris.

5. EJERAFGIFT/VÆGTAFGIFT
Ejerafgift/vægtafgift, der ikke er forfalden, er ikke indregnet i prisen. Det samme gælder en byttebil. Forfalden ejerafgift/ vægtafgift på byttebilen betales af køberen indtil leveringen.

6. RESERVATION AF BIL
Ved at foretage en reservation af en bil er du garanteret retten til at købe denne når den bliver frigivet til salg jf. oplysninger som fremgår af sixtbilsalg.dk. Kunder der har reserveret en bil, blive kontaktet med henblik på en dialog om et endeligt køb.
Det endelige leveringstidspunkt afhænger af den specifikke bil, som vælges. Leveringstidspunktet vil derudover fremgå af den slutseddel, som udgør den endelige aftale mellem kunden og SIXT Bilsalg.

7. ONLINE KØB
Handelsbetingelserne gælder for forbrugerkøb af biler på SIXT Bilsalgs (”Mobility Service Danmark A/S”), CVR-nr. 27972721, Kystvejen 42, 2770 Kastrup, e-mail: sixtbilsalg@sixt.dk, telefonnummer: 48 77 70 10, hjemmeside: www.sixtbilsalg.dk (”Hjemmesiden”). Ved køb på hjemmesiden bekræfter du, at du ikke er erhvervsdrivende eller køber med henblik på videresalg.

8. BYTTEBIL – FORRINGELSER – SKADER
Byttebil leveres i samme stand som ved aftalens indgåelse. Køber bærer risikoen for eventuel forringelse, med undtagelse af slitage som følge af normal brug i tiden indtil bilen overgives til sælgerfirmaet. Eventuelle erstatningssummer tilfalder sælgerfirmaet. Køber bemyndiger sælgerfirmaet til hos købers forsikringsselskab at indhente oplysninger om eventuelle tidligere skader på byttebilen.
Større skader betyder, at den pågældende bil har haft en karosseriskade, der har medført opretning i karosseribænk. Hvis ikke andet er anført er bilen altid inkl. registreringsafgift.

9. KILOMETERTÆLLER
Kilometertal er angivet ifølge kilometertællers udvisende ved handlens indgåelse. Det oplyste kilometertal er ikke udtryk for en kilometergaranti, medmindre der er sat kryds i feltet ”Km garanti ja”, hvor der garanteres for, at bilen ikke har kørt mere end kilometertællerens udvisende.

10. GARANTI
Eventuelle garantivilkår fremgår af slutsedlens forside eller udleveres særskilt. En eventuel garanti begrænser ikke købelovens reklamationsbestemmelser i forbrugerkøb.

11. AFGIFTER– SPECIFIKATION
Moms og registreringsafgift specificeres i købekontrakt/ kontantsalgserklæring/faktura. Køber er bekendt med de med det købte køretøj forbundne afgifter i form af privatanvendelsesafgift, vægtafgift, afgift eller brændstofforbrug, beskatning m.v.

12. KØBEKONTRAKT
Ved køb med ejendomsforbehold er køber ved leveringen forpligtet til at underskrive købekontrakt. Sælgerfirmaet udleverer oplysninger om standardvilkår i købekontrakt

13. KØBERS PLIGT TIL AT OPFYLDE AFTALEN OG AFTAGE DET KØBTE
Medmindre andet er aftalt, er køber forpligtet til at aftage det købte inden 6 dage efter det er meldt klar til levering af sælger. Sælger forbeholder sig ret til at sælge bilen på forsvarlig måde efter forudgående skriftligt varsel til køber. Undlader køber dette, er denne erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler